Algemene Voorwaarden betreffende Levering en Montage

Algemene voorwaarden betreffende levering en montage van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEZE Benelux B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.

 

1.     Algemeen.
a.     Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van "GEZE ”, wordt daarmee aangeduid de te
        Eindhoven gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEZE Benelux B.V.".
b.     De wederpartij van GEZE   bij de transacties, waarop deze voorwaarden betrekking hebben,
        wordt hierna aangeduid als "koper".

2.     Toepasselijkheid.
a.     Op  alle  overeenkomsten  die  GEZE    sluit  zijn  de  navolgende  voorwaarden  van toepassing,
        tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b.     Afwijkende voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden van koper, worden door
        GEZE uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk anders is verklaard.
c.     Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor GEZE slechts bindend, indien deze door
       GEZE schriftelijk aan koper zijn bevestigd.
d.     Alle overeenkomsten met GEZE worden geacht in de plaats van vestiging van GEZE tot
        stand te zijn gekomen, zowel voor wat betreft de uitvoering als de betaling.
        Voor de uitvoering van deze overeenkomsten en de gevolgen daarvan wordt uitdrukkelijk
        en uitsluitend domicilie ten kantore van GEZE gekozen.
e.     Mochten een of meer van deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige van
        deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voorts is GEZE  steeds bevoegd om een
        vernietigd beding te vervangen door een ander beding van dezelfde strekking, dat echter
        niet met vernietiging wordt bedreigd.

3.     Aanbiedingen   en   tot   stand   komen   van   de   overeenkomst;   wijzigingen   en annuleringen.
a.     Alle aanbiedingen van GEZE zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een
        uitnodiging tot het doen van een nader aanbod.
b.     Een door koper geplaatste order is voor GEZE  eerst bindend nadat zij hetzij de order zonder enig
        voorbehoud schriftelijk aan koper heeft bevestigd, hetzij is begonnen met de uitvoering van de order.
c.     In de aanbieding worden specificaties bij benadering opgenomen. GEZE staat niet voor
        de exacte juistheid van deze specificaties in. Tekeningen en beschrijvingen worden ter informatie
        bij de aanbieding gevoegd, tenzij uit de order dan wel uit andere stukken behorend bij de
        overeenkomst het tegendeel blijkt.
d.     GEZE behoudt zich het recht voor om de producten die zijn opgenomen in de gesloten
         overeenkomst zonder nadere aankondiging te kunnen aanpassen, indien de betreffende 
         producten  hierdoor  voor  koper  geen  onacceptabele  veranderingen hebben ondergaan.
         Acceptabele veranderingen zijn in het bijzonder technische veranderingen, verbeteringen
         naar de nieuwste stand van de wetenschap en de techniek, verbetering van de constructie en
         materiaal.
e.     Indien na het aanvaarden van de order omstandigheden optreden, die invloed hebben
        op de kostprijs, zoals veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten,
        transportkosten, fiscale heffingen en dergelijke, zal GEZE   gerechtigd zijn deze prijswijzigingen
        aan koper door te berekenen. GEZE zal koper over deze prijswijzigingen steeds informeren.
f.     Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door koper worden opgegeven, met welke
       wijzigingen GEZE  niet kan instemmen, of indien de order geheel of gedeeltelijk door  koper  wordt
       geannuleerd,  komen  alle  reeds  gemaakte  kosten  alsmede  het bedrag van de winstderving en
       overige schaden voor rekening van koper. Ingeval van annulering door koper zal koper tevens een
       per direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete aan GEZE verbeuren ter grootte van
       100% van het totale offertebedrag (inclusief omzetbelasting), zulks onverminderd het recht van
       GEZE de eerdergenoemde kosten en schaden volledig op koper te verhalen.
g.     Voor zover GEZE  voor leveringen afhankelijk is van fabrieken of andere leveranciers, hetzij voor
        de gehele of gedeeltelijke levering, hetzij voor de grondstoffen ter vervaardiging daarvan, en zij
        zich neer te leggen heeft bij de annulering van de orders door één of meer van haar leveranciers,
        is zij gerechtigd tot het zonder enige voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk ontbinden
        van de haar verstrekte opdrachten, zonder tot enige schadevergoeding jegens de koper te zijn
        gehouden. GEZE is in dat laatste geval slechts verplicht tot terugbetaling van de reeds door koper
        vooruitbetaalde gelden, die op de order betrekking hebben en waarvoor nog geen
        werkzaamheden zijn verricht of zaken zijn geleverd.

4.    Levering.
a.    De opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering. De levertijd zal niet aanvangen
       voordat de koper alle door hem aan te leveren bescheiden heeft aangeleverd en de
       overeengekomen voorschotbetaling op de rekening van GEZE  zal zijn ontvangen. Opgegeven
       levertijden zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
       anders is overeen gekomen.
b.     GEZE is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering.
        Voor de uitvoering van de order mag GEZE derden inschakelen, indien zij zulks wenselijk acht.
c.     Wordt het gekochte door of namens GEZE ter levering aangeboden, doch niet direct aanvaard,
        dan geldt de aflevering als voltooid, tenzij GEZE nalaat het gekochte af te zonderen met duidelijke
        bestemming voor koper. Hetzelfde geldt indien het gekochte als gevolg van aanwijzingen van
        koper tijdelijk elders dan op de definitieve plaats van opstelling wordt geplaatst.
d.     De kosten van verzending van de door GEZE te leveren producten die door koper zijn besteld
        komen voor rekening van GEZE, zulks met uitzondering van orders van koper met een totale
        omvang van € 500,-- exclusief BTW of minder. Voor orders van koper bij GEZE met een totale
        omvang van € 500,-- of minder zal door GEZE bij koper een vaste ordertoeslag in rekening
        worden gebracht van € 50,-- per order.
e.     Het gekochte is voor rekening en risico van koper vanaf het moment dat het duidelijk
        voor hem bestemd is, ongeacht of die bestemming geschiedt door GEZE in haar onderneming of
        daarmede gelijk te stellen opslagplaats of bij het verlaten daarvan, dan wel door de fabrikant,
        bij wie GEZE de zaken heeft besteld, in diens onderneming of bij het verlaten daarvan, dan
        wel of de bestemming uit de omstandigheden blijkt.
f.     De zaken worden wat aantal, gewicht en afmeting betreft geacht verzonden te zijn
       conform de gegevens op de verzenddocumenten. De prijzen gelden slechts voor de in de
       overeenkomst met name genoemde producten. Alle in aanvulling door GEZE geleverde producten
       zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
g.     Indien koper een aanbod tot aflevering niet direct aanvaardt - daaronder begrepen het geval
        dat het gekochte ingevolge zijn aanwijzing tijdelijk elders wordt geplaatst dan op de definitieve
        plaats van opstelling - dan blijven de betalingstermijnen en -data onveranderd.
h.     Indien de aflevering op verzoek van de koper of zijn gevolmachtigde wordt vertraagd
        c.q. opgehouden, is GEZE gerechtigd om voor de opslag van de te leveren producten
        1% van het factuurbedrag per maand aan koper in rekening te brengen.
i.       Door  GEZE  geleverde  producten  kunnen  uitsluitend  rechtsgeldig  worden geretourneerd
         indien en voor zover GEZE daarvoor (na een daartoe strekkend verzoek van koper) vooraf
         schriftelijk toestemming heeft gegeven en koper conform de retouraanvraagprocedure van GEZE
         heeft gehandeld. GEZE is te allen tijde gerechtigd retourname te weigeren. Tevens is GEZE
         gerechtigd om aan de schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder
         voorwaarden ter zake door haar in rekening te brengen kosten voor het terugnemen van de
         producten. Bij eventuele terugname door GEZE zal zij in alle gevallen 20% van het orderbedrag
         (met een minimumbedrag van € 50,--) als retourkosten in rekening brengen bij koper. Geleverde
          producten zullen door GEZE in geen geval worden teruggenomen indien zij op het moment van
          het ontvangen van het verzoek van koper tot retournering reeds 2 maanden of langer geleden
          zijn geleverd. Producten die zich niet meer in de orginele verpakking bevinden worden eveneens
          in geen geval door GEZE teruggenomen. Hetzelfde geldt voor producten die reeds gemonteerd
          en/of bevestigd zijn dan wel zijn geweest.

5.     Garantie.
a.     GEZE garandeert de gegoedheid van de door haar geleverde producten. Ingeval sprake is van
        ondeugdelijke producten, worden deze producten vervangen door deugdelijke producten. Indien
        geen deugdelijke vervangende producten kunnen worden geleverd, kan GEZE  in plaats van
        vervanging koper crediteren voor de oorspronkelijke voor dat product in rekening gebrachte
        prijs.  Verdere garantie wordt door GEZE niet verstrekt.
b.     Op de inhoud van adviezen, aanwijzingen, handelingen en andere documenten van
        GEZE, kunnen geen aanspraken jegens GEZE worden gebaseerd, tenzij de betrouwbaarheid
        daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door GEZE is gegarandeerd en tevens conform deze
        aanwijzingen door koper is gehandeld.
c.     Kleine afwijkingen in kwaliteit, afmeting, samenstelling of hoeveelheid, tot 5%, geven koper
       geen recht tot enige aanspraak op GEZE ter zake.
d.     De onder a. bedoelde garantie voor door GEZE geleverde producten bedraagt twaalf maanden
        gerekend vanaf de dag van de aflevering van de producten door GEZE dan wel - voor zover door
        GEZE ook de montage van de producten wordt verricht – vanaf de dag waarop door GEZE de
        montagewerkzaamheden zijn verricht. Indien uiterlijk binnen drie maanden na de aflevering c.q.
        uitvoering van de montagewerkzaamheden een GEZE-servicecontract wordt gesloten, dan kan
        de garantietermijn worden verlengd tot maximaal vierentwintig maanden vanaf de datum van
        levering c.q. uitvoering van de montagewerkzaamheden. Niet onder de garantie vallen schade
        en/of gebreken aan het product die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, vandalisme of
        andere van buitenaf komende oorzaken dan wel het gevolg zijn van normale slijtage.
e.     De in dit artikel genoemde garantiebepalingen zijn uitsluitend geldig voor leveringen en
        montages binnen het grondgebied van de Benelux. Op eventuele leveringen en montages
        buiten het grondgebied van de Benelux worden geen garanties verstrekt.
f.     Iedere aanspraak van koper op garantie komt te vervallen indien en zodra de koper zonder
       toestemming van GEZE door derden (onderhouds)werkzaamheden aan de door GEZE geleverde
       en/of gemonteerde producten laat verrichten.

6.     Gebreken/klachten
a.     Klachten ter zake van gebreken en afwijkingen in kwaliteit, samenstelling, hoeveelheid of
        afmeting van de door GEZE geleverde en (voor zover van toepassing) gemonteerde producten,
        dienen  door  koper  schriftelijk  bij  aangetekend  schrijven binnen  dertig dagen nadat het
        gebrek c.q. de afwijking is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij GEZE
        te worden ingediend, op straffe van verval van elke aansprakelijkheid van GEZE uit dien hoofde.
        Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, wordt de betalingsverplichting van koper hierdoor
        niet opgeschort. Bij schending van de in de eerste volzin van dit artikellid neergelegde klachtplicht
        zal koper evenmin een beroep kunnen doen op de in artikel 5 van deze voorwaarden bedoelde garantie.
b.     Zaken,  waarover  koper  heeft  gereclameerd,  mogen  niet  dan  na  ontvangst  van
        schriftelijke aanwijzingen van GEZE  worden teruggezonden. Zodra zaken door koper zijn bewerkt, verwerkt en/of verpakt,
         kunnen reclames niet meer worden geaccepteerd.
c.     GEZE is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken, dan wel vervangende
        zaken, opgetreden gedurende het vervoer of gedurende het onderzoek, behandeling of verpakking in het bedrijf van koper.
d.     Vervangen zaken worden wederom eigendom van GEZE.
e.    Onverminderd het hiervoor onder lid a van dit artikel bepaalde geldt dat ieder vorderingsrecht – vorderingen
       ter zake schadevergoeding daaronder begrepen - van koper op GEZE uit hoofde van de door GEZE geleverde
       producten vervalt door het verloop van 1 jaar, gerekend vanaf het moment dat de producten van GEZE aan koper
       zijn geleverd dan wel (wanneer de producten tevens door GEZE zijn gemonteerd) vanaf het moment dat de montage
       van de producten heeft plaatsgevonden

7.     Aansprakelijkheid.
a.     De aansprakelijkheid van GEZE ter zake de door haar geleverde producten en (voor zover van toepassing)
        de montage van die producten is beperkt tot nakoming van de in artikel 5 van deze voorwaarden
        omschreven garantieverplichtingen.
b.     Behoudens grove schuld aan de zijde van GEZE  is alle aansprakelijkheid van GEZE ter
        zake door haar geleverde en/of gemonteerde producten, zoals bedrijfsschade, andere indirecte
        schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
c.     Onverminderd  het  bepaalde  in  het  vorige  lid  is  de  aansprakelijkheid  van  GEZE
        ingevolge de overeenkomst met koper in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte
        van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering
        kan worden verkregen of geen verzekering ter zake de aansprakelijkheid aanwezig is, tot
        de factuurwaarde van de desbetreffende zaak exclusief omzetbelasting.

8.     Overmacht.
a.     GEZE is nimmer aansprakelijk voor door koper of derden geleden directe of indirecte verliezen of schaden in verband
        met of voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door GEZE, van enige voor GEZE uit deze overeenkomst
        voortvloeiende verplichting, wanneer zulks het gevolg is van enige oorzaak buiten de macht van GEZE, zoals bedrijfsstagnatie, brand,
        overstroming, staking, ongevallen, onlusten, oproer, oorlog, blokkade, tekort aan arbeidskrachten, brandstof, grondstoffen
        of hulpmaterialen, transportmoeilijkheden, door het burgerlijk of militair gezag uitgevaardigde/opgelegde voorschriften,
        beperkingen of verboden, dan wel met enig andere vorm van overmacht.
b.     In geval van overmacht als bovenbedoeld, wordt de nakoming van de verplichtingen van GEZE van rechtswege opgeschort
        voor de duur van de overmachtstoestand. Van het intreden van deze overmachttoestand zal GEZE koper schriftelijk
        mededeling doen. Indien deze overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, te rekenen vanaf het tijdstip van
        voormelde schriftelijke mededeling door GEZE, zullen zowel koper als GEZE  gerechtigd zijn om de overeenkomst zonder
        rechterlijke tussen-komst als ontbonden te beschouwen.
c.     Noch in het geval van overmacht, noch in geval van ontbinding zal koper aanspraak op schadevergoeding hebben.

9.     Betalingsvoorwaarden.
a.     De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen dertig
        dagen na de factuurdatum, in de valuta welke staat vermeld in de offerte/orderbevestiging, hetzij ten kantore van GEZE,
        hetzij op een van de bankrekeningen van GEZE.
b.     Door koper gedane betalingen strekken steeds op de eerste plaats ter aflossing van alle verschuldigde kosten en renten
        en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als koper zou vermelden dat de betaling op een latere
        factuur betrekking heeft. Indien GEZE zulks verlangt, is koper te allen tijde verplicht de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk
        vooruit te betalen.
c.     Ingeval   koper   nalaat   tijdig  te   betalen  of  tijdig  verplichting(en)   ingevolge   de overeenkomst na te komen, is GEZE gerechtigd,
       hetzij verdere leveranties op te schorten, hetzij de order of een gedeelte daarvan zonder enige voorafgaande ingebrekestelling
       buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van GEZE tot volledige betaling van het totale orderbedrag inclusief omzetbelasting.
d.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder
      dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is.Voorts zal ingeval van niet tijdige betaling met ingang van de vervaldag over de
      hoofdsom of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan een rente ad 1,5% per maand - een gedeelte van een maand wordt
      in dat verband als een gehele maand gerekend - verschuldigd zijn,  onverminderd het recht van GEZE op vergoeding van verdere schade.
e.    Vanaf het moment dat koper in verzuim is met het tijdig betalen van het door koperaan GEZE verschuldigde zijn alle kosten
       verbonden aan het nemen van rechtsmaatregelen -waaronder ook de buitengerechtelijke kosten - die GEZE zal moeten maken
       om tot incassering van haar vorderingen op koper te komen voor rekening van koper. Voor wat betreft de buitenrechtelijke incassokosten
       is GEZE gerechtigd de volgende tarieven te hanteren  (gestaffeld): 15% over de eerste € 5000 en 5% over het meerdere,
       zulks met een minimum van € 500.
f.     GEZE heeft te allen tijde het recht van koper nadere zekerheden voor de betaling van haar vorderingen op koper te verlangen.
       Indien binnen tien dagen  na een daartoe strekkend verzoek koper niet tot het verstrekken van nadere zekerheid overgaat,
       is GEZE bevoegd de verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de order of een
       gedeelte daarvan op grond daarvan zonder enige voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd
       het recht van GEZE op volledige betaling van het totale orderbedrag inclusief omzetbelasting.
g.    Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in de administratie van GEZE voorkomende
      gegevens beslissend.

10.   Eigendomsvoorbehoud.
a.     De eigendom van het verkochte blijft aan GEZE tot de dag, en gaat eerst over op koper op de dag, waarop koper alle
        verschuldigde koopprijzen, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de koopovereenkomst en het verkochte
        zal hebben voldaan. Mocht GEZE echter voor gemeld tijdstip een nieuwe overeenkomst met koper sluiten, dan geldt dat
        de eigendom van de eerder afgeleverde zaken tot meerdere zekerheid van de nieuwe schuld aan haar verblijft,
        totdat ook deze nieuwe schuld volledig zal zijn gekweten. Tot bedoelde dag zullen ook alle andere door GEZE  aan
        koper afgeleverde zaken eigendom van GEZE blijven.
b.     Geheel  voor  rekening  van  koper  zijn  alle  risico's  van  gehele  of  gedeeltelijke beschadiging,  tenietgaan  of  verlies, 
        door  welke  oorzaak  ook,  van  de  onder  zijn berusting zijnde, doch aan GEZE in eigendom toebehorende zaken;
        koper is verplicht deze zaken, voor eigen rekening, doch ten  behoeve van GEZE tegen brand en andere gevaren te verzekeren.
c.     GEZE behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen
        en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursgerechtelijke werken voor.

11.   Levering, montage, installatie.
a.    De eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van koper en worden berekend
       overeenkomstig de dan geldende  tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
b.    De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestiging en/of contracten worden naar beste weten gedaan
       en zullen zoveel mogelijk in acht  worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook,
       zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige
       verplichting welke door hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst
       samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zal GEZE in nader
       overleg treden met koper.
c.    Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop GEZE de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen
       leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de
       (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
d.    Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, zal plaatsvinden,
       zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig
       verschoven onverminderd het in 8a. tot en met 8c. bepaalde voor het geval dat GEZE door overmacht de
       overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
e.    Indien  is  overeengekomen  dat  de  werkzaamheden  en/of  levering  in  fasen  zullen plaatsvinden, mag GEZE
       de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de koper de voltooiing
       van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake
       de deellevering heeft voldaan.
f.     Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde  gegevens  niet,  niet 
       tijdig  of  niet  overeenkomstig  de opdracht  ter beschikking staan van GEZE worden de werkzaamheden geacht door
       koper te zijn aanvaard.
g.    Monteurs van GEZE of door GEZE ingeschakelde derden die zich bezighouden met de montage van producten voor of bij
       koper dan wel elders, zijn op  geen enkele wijze bevoegd om GEZE op enige wijze juridisch te vertegenwoordigen
       c.q. te binden. Daarnaast  zijn  bedoelde  personen  niet  bevoegd tot  het  verrichten  van werkzaamheden die
       niet uitdrukkelijk in de tussen GEZE en koper gesloten overeenkomst zijn opgenomen. Ook zijn bedoelde
       personen niet bevoegd om enige mondelinge bestelling te accepteren. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen
       overeenkomstig hetgeen in deze voorwaarden in artikel 3 is vastgelegd. Het hiervoor gestelde laat de bevoegdheid
       van de monteurs van GEZE tot het in samenspraak met de koper opleveren (al dan niet middels een opleverrapport)
       van de uit te voeren werkzaamheden onverlet.
h.     Naast de in de overeenkomst opgenomen prijzen voor leveringen en montage- en/of installatiewerkzaamheden worden
        standaard in rekening gebracht:
1.   meerkosten van montage- en/of installatiewerkzaamheden, opslag en overige kosten bij onvoorziene onderbreking van de werkzaamheden ten
      gevolge van bouwkundige vertragingen;
2.   overwerk en toeslagen in verband met op verzoek van koper of zijn vertegenwoordiger te verrichten nachtelijke werkzaamheden
      en/of werkzaamheden op feest- en/of zondagen;
3.   meerwerk, dat in de tussen partijen gesloten overeenkomst niet uitdrukkelijk is opgenomen;
4.   kosten in verband met verpakking en verzekering.
i.   Indien GEZE op verzoek c.q. in opdracht van koper montage- en/of installatiewerkzaamheden dient te verrichten, dienen deze montage- en/of
     installatiewerkzaamheden en ingebruikname te geschieden door monteurs van GEZE en/of door GEZE ingeschakelde derden.
j.   Uiterlijk veertien dagen vóórdat koper de te installeren roerende zaken in gebruik wil nemen dient hij dit schriftelijk aan GEZE kenbaar
     te maken. Van ingebruikname kan geen sprake zijn, indien de op de door GEZE te gebruiken checklist voorkomende bouwkundige
     informatie niet  volledig en juist door  de  koper  is  medegedeeld. Eventuele kosten die ontstaan in verband met het niet verstrekken
     van bedoelde informatie, komen voor rekening van de koper.

12.   Aanvullende voorwaarden voor montage van producten door GEZE
        De hierna volgende voorwaarden zoals neergelegd in de artikelen 13 tot en met 24 zijn uitsluitend van toepassing op de volgende
        producten indien en voor zover die producten door (of onder verantwoordelijkheid van) GEZE geleverd en gemonteerd worden:
        draaideurautomaten, rook- en warmteafvoer (RWA), reddingswegsystemen (RWS), schuifdeurautomaten (met of zonder vleugels),
        SK deuren en eventuele overige soorten te leveren en monteren automatisch bediende deuren. De overige artikelen zoals genoemd
        in deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij levering en montage van voorgenoemde producten. In geval van
        strijdigheid tussen deze artikelen en de hierna te noemen artikelen 13 tot en met 24 zijn laatstgenoemde artikelen doorslaggevend.

13.  Maatvoering
       De productie van GEZE wordt aangestuurd volgens van tevoren van koper verkregen maatvoering en niet volgens opmeting.
       Voor de juistheid van de doorgegeven maten en overige gegevens draagt koper de verantwoordelijkheid en kan GEZE nimmer
       aansprakelijk worden gehouden.

14. Tekenwerk
1.     Tekeningenwerk wordt niet door GEZE vervaardigd, tenzij dit expliciet in de offerte en/of order is aangegeven.
2.     Indien en voor zover door GEZE ten behoeve van de uitvoering van een door koper verstrekte opdracht (productie)tekeningen worden
        vervaardigd, dan zijn deze tekeningen bepalend voor de door GEZE te leveren en installeren zaken. Afwijkingen in het werk ten opzichte
        van deze tekeningen zijn voor rekening en risico van de koper en geven koper geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.
        GEZE is in dat geval gerechtigd de overeengekomen prijs bij de koper in rekening te brengen zonder dat koper in dat geval het recht
        heeft betaling te weigeren en/of op te  schorten.

15. Bouwkundige voorzieningen
      Onderstaande bouwkundige werkzaamheden zijn voor rekening van koper (en dienen derhalve door koper of derden te worden uitgevoerd):
      - Een stevig (eventueel verstevigd), vlak en loodrecht montagevlak.
      - De vloer dient 100% vlak afgewerkt en volledig waterpas te zijn.
      - Aanbrengen van voorzieningen in het metselwerk en/of vloer voor het bevestigen van de diverse onderdelen.
      - Eventueel hak-, breek-, timmer-, metsel-, en schilderwerk aan muren en plafonds.
      - Aanbrengen van profielen of andere benodigde afwerkingen tussen de bestaande bouw en de te leveren deur.
      - Demontage van bestaande deuren en/of objecten die niet in de offerte en/of order zijn opgenomen.

16. Elektrotechnische voorzieningen
1.     Onderstaande elektrotechnische werkzaamheden zijn voor rekening van de koper (en dienen derhalve door koper of derden
        te worden uitgevoerd):
        - Aanbrengen van één voeding per deurautomaat, volgens GEZE voorschriften.
        - Buisleiding, inclusief bekabeling tussen automaat en bediening volgens een door GEZE aangeleverd kabelplan.
        - Eventuele inbouwdozen t.b.v. programmaschakelaar/sleutelschakelaar en druk-, elleboogschakelaars.
2.     Koper staat er voorts voor in dat de planning en uitvoering van de aan te leggen kabels,
        leidingen en elektra dusdanig is dat GEZE de door haar te monteren producten deugdelijk en zonder extra kosten kan aansluiten
        op de elektra. Koperstaat er voorts voor in dat daarbij tevens de eventuele aanwijzingen en voorschriften van GEZE in acht
        worden genomen.

17. Montagewerkzaamheden
1.     Op de dag van de montage en/of inbedrijfstelling dient de koper vertegenwoordigd te worden door een bevoegde verantwoordelijke.
2.     De tarieven voor montage en inbedrijfstelling zijn geldig voor één interventie per werk, zonder onderbreking.
3.     Extra werken worden in rekening gebracht op basis van de algemene voorwaarden en de geldende tarieven van GEZE.
4.     Niet in de order genoemde gebruikte materialen worden afzonderlijk bij koper in rekening gebracht (kabels etc.).
5.     Koper dient voor minimaal 2 aansluitingen 230 V werkstroom te zorgen.
6.     Koper dient voor voldoende verlichting op de werkplaats te zorgen.

18. Opslag materialen en gereedschappen
      Koper stelt een veilige, afsluitbare opslagruimte ter beschikking. Eventuele beschadigingen aan de opgeslagen materialen zijn voor rekening en
      risico van koper.

19. Horizontaal en verticaal transport:
     Indien op de bouwlocatie verticaal transport vereist is en/of de bouwlocatie moeilijk bereikbaar is, dan dient transport door koper te worden
     voorzien en zijn die kosten voor rekening van koper.

20. Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn netto, exclusief BTW.

21. Geldigheid
Offertes van GEZE zijn geldig tot 60 dagen na offertedatum

22. Levertijd
1.     De opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering. De levertijd zal niet aanvangen voordat de schriftelijke opdracht en
        (indien van toepassing) de door koper goedgekeurde tekeningen/afmetingen zijn ontvangen en aan de overeengekomen
        betalingsvoorwaarden is voldaan:
2.     Het opgeven van levertijden door GEZE is voor GEZE niet verplicht. Indien levertijden worden opgegeven, dan zal dit geschieden
        in de door GEZE aan koper te zenden orderbevestiging. Alle door GEZE genoemde levertijden zijn indicatief. Koper kan aan
        opgegeven levertijden derhalve geen rechten ontlenen.
3.     Opgegeven levertijden zijn exclusief montage. In geval van volledige montage door GEZE zullen de levertijden met 10
        werkdagen worden verlengd.

23. Oplevering/vervaltermijn aanspraken
1.     De oplevering van de door GEZE te verrichten montagewerkzaamheden gebeurt in overleg met de monteur, direct na montage.
2.     Indien de monteur zijn montagewerkzaamheden heeft afgerond wordt het werk geacht te zijn opgeleverd en neemt de termijn voor betaling
        van het resterende deel van het orderbedrag zoals genoemd in het hierna te noemen artikel 24 lid 1 een aanvang.
3.     Een tekenbevoegd persoon dient namens koper het opleverrapport ter goedkeuring te ondertekenen.
4.     De namens GEZE aanwezige monteur (of andere vertegenwoordiger van GEZE) mag er op vertrouwen dat degene die namens de
        koper het opleverrapport ondertekent ook tekeningbevoegd is. De koper zal zich in dat verband niet op onbevoegdheid van de
        betreffende vertegenwoordiger kunnen beroepen.
5.     Het ontbreken van een opleverrapport en/of een handtekening van de koper maakt niet dat van een rechtsgeldige oplevering van de
        montagewerkzaamheden geen sprake is.
6.     Onverminderd het hiervoor bepaalde in artikel 6 lid a van de algemene voorwaarden geldt dat ieder vorderingsrecht van koper op GEZE
        uit hoofde van de door GEZE geleverde producten en uitgevoerde (montage)werkzaamheden vervalt door het verloop van 1 jaar gerekend vanaf
        het moment dat de montagewerkzaamheden zijn afgerond.

24. Betalingsvoorwaarden
1.     De betalingsvoorwaarden voor de door GEZE te verrichten leveringen, montagewerkzaamheden en overige werkzaamheden luiden
        als volgt (de genoemde percentages betreffen percentages van het totale orderbedrag, incl. BTW):
        - 50% betaling binnen 7 dagen na het verstrekken van de order aan GEZE,
        - 30% betaling binnen 7 dagen na melding van GEZE aan koper (al dan niet op een tweede deelfactuur) van het gereed zijn van het product/de
        producten, - 20% betaling binnen 30 dagen na oplevering.
2.     GEZE behoudt zich het recht voor om na toetsing van de kredietwaardigheid de betalingsvoorwaarden te herzien.
3.     Indien de koper niet tijdig aan de hiervoor genoemde betalingsverplichtingen voldoet, dan is GEZE gerechtigd alle werkzaamheden ten behoeve
        van de koper op te schorten totdat alsnog aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Tevens is GEZE in dat geval gerechtigd de overeenkomst
        met de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden en de kosten en schade (inclusief de gederfde winst) ten gevolge
        van de buitengerechtelijke ontbinding op de koper te verhalen.
4.     Eventuele klachten van koper over de levering en/of montage van de producten en/of betreffende welke handeling dan wel nagelaten
        handeling van GEZE dan ook laten de betalingsverplichtingen van koper onverlet en geven koper niet het recht de betalingsverplichtingen
        jegens GEZE op te schorten. Evenmin komt koper het recht toe om welke reden dan ook factuurbedragen van GEZE te verrekenen met
       (vermeende) tegenvorderingen van koper.

25.   Toepasselijk recht.
a.     Op alle overeenkomsten van GEZE en daarmee samenhangende (rechts-) handelingen als aanbiedingen, leveringen en dergelijke, is uitsluitend
        het Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien
        koper aldaar woonplaats heeft.
b.     Voor transacties met een in het buitenland gevestigde koper wordt de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Wetten en van
        het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

26.   Geschillen.
Alle geschillen tussen GEZE en koper zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, onverminderd het recht van GEZE om zich tot de bevoegde rechter van de plaats, waar koper gevestigd is, te wenden.

Conditions générales de livraison et de montage en vigueur chez la société privée à responsabilité limitée

1. Généralités
a. Chaque fois que les présentes conditions mentionnent « GEZE », il sera entendu par cela la société privée à responsabilité limitée « GEZE Benelux B.V. » établie à Eindhoven.
b. La partie cocontractante de GEZE dans les transactions auxquelles les présentes conditions se rapportent est indiquée ci-après comme « l'acheteur ».

2. L'applicabilité

a. Sauf convenu autrement et expressément, les conditions suivantes s'appliquent à tous les contrats
    conclus par GEZE.
b. Sauf déclaration contraire écrite, GEZE rejette formellement toutes autres conditions, dont les
    conditions d'acquisition de l'acheteur.
c. Les accords et/ou promesses verbaux n'engagent GEZE que pour autant qu'elle les a confirmés par
   écrit à l'acheteur.
d. Tous les contrats avec GEZE sont réputés avenus dans le ressort du lieu de l'établissement de GEZE,
    aussi bien pour l'exécution que pour les paiements. Dans le cadre de l'exécution de ces contrats et
    de ses suites, élection de domicile est faite expressément et exclusivement en les bureaux de GEZE.

e. Au cas où une ou plusieurs des présentes conditions seraient nulles, le reste des présentes
    conditions continuera à sortir tous ses effets. GEZE aura d'ailleurs à tout moment le droit de
    remplacer une clause nulle par une autre de même portée qui n'est pas sous menace de nullité.

3. Les offres et la réalisation du contrat; les modifications et les annulations
a. Toutes les offres de GEZE sont sans engagement et sont à considérer uniquement comme une
    invitation à formuler une contre-offre.
b. La commande passée par l'acheteur n'engage GEZE qu'après l'avoir soit confirmée par écrit et sans
   réserve à l'acheteur, soit en avoir entamé l'exécution.
c. Les spécifications indiquées dans l'offre sont approximatives. GEZE ne répond pas de l'exactitude
   précise de ces spécifications. Les dessins et descriptions joints à l'offre le sont à titre informatif, sauf
   si la commande ou d'autres documents faisant partie intégrante du contrat établissent le contraire.
d. GEZE se réserve le droit d'adapter sans préalable avis les produits indiqués dans le contrat avenu si
    ceux-ci n'ont pas subis des modifications inacceptables pour l'acheteur. Des modifications
    acceptables sont notamment des modifications techniques, des améliorations en fonction des
    dernières innovations scientifiques et techniques et des améliorations au niveau de la construction
    et des matériaux.
e. Si après l'acceptation de la commande, des circonstances de nature à influencer les prix se
    présentent - comme la modification des prix des matières premières, des salaires, des cours du
    change, des droits d'importation, des frais de transport, des taxes fiscales, et cetera - GEZE aura le
    droit de compter les modifications de prix à l'acheteur. GEZE avisera toujours l'acheteur de ces
    modifications de prix.
f.  Si après l'acceptation de l'offre, l'acheteur propose des modifications auxquelles GEZE ne saurait
    consentir, ou si la commande est annulée en tout ou partie par l'acheteur, tous les frais déjà
    exposés, la perte de la marge bénéficiaire et les autres pertes seront pour le compte de l'acheteur.
    En cas d'annulation par l'acheteur, ce dernier sera redevable à GEZE d'une clause pénale exigible
    immédiatement et irréductiblement à raison de 100 % du montant total de l'offre (y compris la taxe
    sur le chiffre d'affaires), sans préjudice du droit de GEZE de récupérer entièrement lesdits frais et
    pertes sur l'acheteur.
g. Dans la mesure où GEZE dépendrait d'usines ou d'autres fournisseurs pour des livraisons, qu'elles
    soient entières ou partielles, ou pour des matières premières en vue de la fabrication de celles-ci et
    dans la mesure où GEZE devrait s'incliner devant l'annulation de ses commandes par un ou plusieurs
    de ses fournisseurs, elle aura le droit, sans préalable mise en demeure, d'annuler
    extrajudiciairement les commandes lui passées par l'acheteur, sans être tenue à quelques
    dommages-intérêts à l'égard de ce dernier. Dans ce dernier cas, GEZE ne sera tenue qu'au
    remboursement des acomptes que l'acheteur aura déjà versés et qui se rapportent à la commande
    pour laquelle des travaux ou des livraisons n'auront pas encore été exécutés.

4. La livraison
a. L'indication des délais de livraison est toujours approximative. Le délai de livraison ne courra pas
    tant que l'acheteur n'aura pas produit tous les documents qu'il doit fournir et tant que le compte
    financier de GEZE ne sera pas crédité de l'acompte convenu. Sauf clause contraire explicite, les délais
    de livraison indiqués ne pourront jamais être considérés comme des délais impératifs.
b. GEZE a le droit de procéder à des livraisons partielles et à une facturation séparée par livraison
    partielle. GEZE peut faire appel à des tiers pour l'exécution de la commande si elle l'estime
    préférable.
c. Si le produit acheté par ou au nom de GEZE est présenté à titre de livraison, mais n'est pas accepté
    aussitôt, la livraison sera réputée accomplie, sauf si GEZE omet de faire mettre le produit acheté à
    l'écart avec l'indication nette qu'il est destiné à l'acheteur. Il en sera de même si par suite des
    indications de l'acheteur, le produit acheté est disposé temporairement dans un autre lieu que celui
   de son installation finale.
d. Les frais d'expédition des produits commandés par l'acheteur et à livrer par GEZE sont pour le
    compte de GEZE, à l'exception des commandes de l'acheteur dont le montant total est égal ou
    inférieur à 500,-- € hors T.V.A. Pour les commandes passées par l'acheteur à GEZE dont le montant
    total est égal ou inférieur à 500,-- €, GEZE comptera à l'acheteur un supplément fixe de 50,-- € par
    commande.
e. Le produit acheté relève des frais, risques et périls de l'acheteur dès le moment où il lui est
    clairement destiné, peu estimé si cette destination se trouve dans ou quitte l'entreprise de GEZE ou
    un entrepôt y assimilable ou si elle se trouve dans ou quitte l'entreprise du fabricant auquel GEZE a
    commandé le produit, ou encore lorsque la destination résulte des circonstances de fait.
f. Quant à leurs nombres, poids et dimensions, les produits seront réputés expédiés conformément aux
   données indiquées sur les documents d'expédition. Les prix se rapportent uniquement aux produits
   spécifiés dans le contrat. Tous les produits à livrer en supplément par GEZE seront portés en compte
   séparément.
g. Si l'acheteur n'accepte pas aussitôt la livraison lui présentée - y compris dans le cas où, sur ses
    indications, le produit acheté est disposé temporairement dans un autre lieu que celui de son
    installation finale - cela ne changera en rien les délais et dates de paiement.
h. Si la livraison est retardée, c.q. suspendue à la demande de l'acheteur ou de son mandataire, GEZE
    aura le droit de porter l'entreposage de la livraison en compte chez l'acheteur à raison de 1 % du
    montant de la facture, par mois.
i. Le retour des produits livrés par GEZE sera seulement valable en droit pour autant que GEZE (sur la
   demande à cet effet par l'acheteur) y ait à l'avance consenti par écrit et que l'acheteur ait agi
   conformément à la procédure de demande de retour en vigueur chez GEZE. GEZE sera à tout moment
   autorisée à refuser la réception de pareil retour. GEZE aura d'ailleurs le droit de subordonner son
   consentement écrit à des conditions dont notamment celle des frais qu'elle pourra charger pour la
   reprise des produits. En cas de reprise éventuelle, GEZE comptera dans tous les cas à l'acheteur des
   frais de retour à raison de 20 % du montant de la commande (avec un montant minimum de 50,-- €).
   Les produits livrés ne seront en aucun cas repris par GEZE s'ils sont livrés depuis 2 mois ou plus de la
   date de la réception de la demande de retour de l'acheteur. GEZE ne reprendra en aucun cas des
   produits qui ne se trouvent plus dans l'emballage original. Il en est de même pour les produits qui
   sont montés ou fixés et/ou l'ont été.

5. La garantie
a. GEZE garantit la bonne qualité des produits livrés par elle. Si jamais les produits s'avéraient
    défectueux, ils seront remplacés par des produits en bon état. En cas d'impossibilité de livraison de
    produits de remplacement de qualité, GEZE créditera l'acheteur à concurrence du prix initialement
    porté en compte pour ces produits. GEZE ne fournit aucune garantie au-delà.
b. Le contenu des avis, consignes, actes ou autres documents de GEZE ne pourra pas faire naître des
   prétentions à son égard, à moins qu'elle n'en garantisse la fiabilité expressément et par écrit et que
   l'acheteur ait agi conformément auxdites consignes.
c. De petites différences au niveau des qualité, dimensions, compositions ou quantités, allant jusqu'à 5
   %, ne feront naître ni droits ni prétentions dans le chef de l'acheteur à l'égard de GEZE.
d. La garantie visée sous a. pour les produits livrés par GEZE est de douze mois à partir de la date de
    la livraison de ces produits par GEZE, soit - pour autant que le montage des produits soit également
    effectué par GEZE - à partir de la date de l'achèvement des travaux de montage par GEZE. En cas de
    conclusion d'un contrat de service « GEZE » au plus tard dans les trois mois suivant la livraison, c.q.
    l'exécution des travaux de montage, le délai de la garantie peut être prolongé jusqu'à maximum
    vingt-quatre mois à partir de la date de la livraison, c.q. l'exécution des travaux de montage. Sont
    exclus de la garantie, les dommages et/ou défauts au produit résultant soit d'une mauvaise
    utilisation, de vandalisme ou de causes externes, soit d'une usure normale.
e. Les clauses de garantie citées dans le présent article s'appliquent uniquement aux livraisons et
    montages effectués sur le territoire du Benelux. Aucune garantie n'est fournie pour les livraisons et
    montages effectués en dehors du territoire du Benelux le cas échéant.
f.  Toute prétention à garantie dans le chef de l'acheteur échoit s'il autorise des tiers à effectuer des
    travaux (d'entretien) aux produits livrés en/ou montés par GEZE sans l'autorisation de cette
    dernière.
6. Les manques / plaintes
a. Les plaintes portant sur les manques et différences au niveau des qualité, composition, quantités ou
    dimensions des produits livrés et (s'il y a lieu) montés par GEZE doivent être formulées par l'acheteur
    par écrit et en recommandé dans les 30 jours de la date à laquelle le manque, c.q. la différence, a
    été découvert ou aurait raisonnablement pu l'avoir été, sous peine de l'extinction de toute la
    responsabilité de GEZE de ce chef. Sauf convenu autrement et expressément, l'émission d'une
    plainte n'entraîne pas la suspension de l'obligation de payer dans le chef de l'acheteur. En cas de
    non-respect du délai de plainte fixé dans la première phrase de la présente section d'article,
    l'acheteur ne pourra pas recourir à la garantie visée à l'article 5 des présentes conditions.
b. Les produits au sujet desquels l'acheteur s'est plaint peuvent seulement être retournés après la
    réception des consignes écrites émanant de GEZE. Des réclamations ne pourront plus être acceptées
    si l'acheteur a travaillé, traité et/ou emballé les produits.
c. GEZE n'est responsable ni de la dégradation ni de la perte d'articles, ou d'articles de remplacement,
    survenues lors du transport ou lors de l'examen, la manutention ou l'emballage dans l'entreprise de
    l'acheteur.
d. Les articles remplacés redeviennent la propriété de GEZE.
e. Sans préjudice du prescrit de la lettre a du présent article, tout droit d'action - aussi pour les actions
    en dommages-intérêts - de l'acheteur à l'égard de GEZE relatif aux produits livrés par GEZE se
    prescrit à l'expiration de 1 an à compter de la date à laquelle GEZE aura livré les produits à
    l'acheteur, soit à compter de la date du montage des produits (si les produits ont également été
    montés par GEZE).

7. La responsabilité
a. La responsabilité de GEZE pour les produits qu'elle a livrés et (s'il y a lieu) montés se limite à
    l'observation des obligations de garantie décrites à l'article 5 des présentes conditions.

b. Sauf faute grave dans le chef de GEZE, toute responsabilité de GEZE pour les produits qu'elle a livrés
   et/ou montés, outre pour les sinistres, autres dommages indirects et dommages résultants de
   responsabilités à l'égard de tiers, est exclue.

c. Sans préjudice du prescrit de l'alinéa précédent, la responsabilité de GEZE dans le cadre du contrat
   avec l'acheteur se limite dans tous les cas expressément soit au montant de la prestation
   d'assurance le cas échéant, soit, à défaut de pouvoir obtenir une prestation d'assurance ou à défaut'
   de couverture de la responsabilité, au montant de la facture concernée hors la taxe sur le chiffre
   d'affaires.

8. La force majeure
a. GEZE ne sera jamais responsable des pertes ou dommages subis par l'acheteur ou par des tiers
    directement ou indirectement dans le cadre ou résultant de la non-exécution, de l'exécution tardive
    ou de l'exécution incorrecte par GEZE de toute obligation découlant pour elle du présent contrat,
    lorsque tel est dû à une cause à son corps défendant, comme une stagnation de l'économie, un
    incendie, une inondation, une grève, un accident, des émeutes, des révoltes, une guerre, un blocus,
    des manques de forces ouvrières, de carburants, de matières premières ou de ressources, des
    problèmes de transport, des consignes, limitations ou interdictions décernées/imposées par les
   autorités civiles/militaires, soit à toute autre forme de force majeure.

b. En cas de survenance de la force majeure visée ci-dessus, l'observation des obligations dans le chef
    de GEZE sera suspendue de plein droit pour la durée du cas de force majeure. GEZE avisera
    l'acheteur par écrit de la survenance du cas de force majeure. Si le cas de force majeure connaît une
    durée de plus de trois mois à compter de la date de l'avis écrit par GEZE, aussi bien l'acheteur que
    GEZE auront le droit de considérer le contrat comme résolu sans une intervention par justice.

c. L'acheteur ne pourra pas prétendre à des dommages-intérêts, ni en cas de force majeure ni en cas
   de résolution.

9. Les conditions de paiement
a. Les montants de facture sont toujours payables sans ristourne ni compensation à trente jours
    date de facture, dans la devise indiquée dans l'offre/la confirmation de commande, soit en les
    bureaux de GEZE, soit au profit de l'un des comptes financiers de GEZE.

b. Les paiements effectués par l'acheteur seront affectés en premier lieu à l'apurement de tous les frais
    et intérêts dus et ensuite à l'apurement des factures exigibles et le plus longtemps en souffrance,
    même si l'acheteur indique que le paiement se rapporte à une facture plus récente.
    Si GEZE le souhaite, l'acheteur peut à tout moment être tenu au paiement anticipé de la totalité ou
    d'une partie du prix convenu.

c. Si l'acheteur reste en défaut de payer à temps ou d'exécuter à temps les obligations découlant du
    contrat, GEZE aura le droit de suspendre les livraisons ultérieures, soit de résoudre
   extrajudiciairement tout ou partie du contrat sans préalable mise en demeure, sans préjudice du
   droit de GEZE de réclamer le complet paiement de la totalité du montant de la commande, y compris
   la taxe sur le chiffre d'affaires.

d. Le dépassement du délai de paiement sera constitutif du défaut de plein droit de l'acheteur, par le
    seul fait de l'expiration de ce délai, sans le besoin d'une préalable mise en demeure. En cas de
    paiement tardif, une rente au taux de 1,5 % par mois - tout mois commencé étant dans ce contexte
    considéré comme un mois entier - sera due sur le montant principal ou la partie en souffrance, sans
    préjudice du droit de GEZE à l'indemnisation de tous autres dommages.

e. Dès le moment où l'acheteur est en défaut de payer son dû à GEZE à temps, tous les frais reliés aux
    démarches judiciaires - dont également les frais extrajudiciaires - et à exposer par GEZE pour
    recouvrer ses créances à l'égard de l'acheteur incomberont à ce dernier. En ce qui concerne les frais
    de recouvrement extrajudiciaires, GEZE aura le droit de recourir aux tarifs (à échelles) suivants : 15
    % de la première tranche de 5.000 € et 5 % du reste, avec un minimum de 500 €.

f. GEZE aura à tout moment le droit d'exiger à l'acheteur des sûretés supplémentaires en garantie du
   paiement des créances dont elle est détentrice à l'égard de ce dernier. Si le l'acheteur ne constitue
   pas une sûreté supplémentaire dans les dix jours suivant la demande à cet effet, GEZE aura le droit
   soit de suspendre l'exécution ultérieure de ses obligations découlant du contrat, soit d'annuler
   extrajudiciairement tout ou partie de la commande sur cette base, sans préalable mise en demeure
   et sans préjudice du droit de GEZE de réclamer le complet paiement de la totalité du montant de la
   commande y compris la taxe sur le chiffre d'affaires.

g. En ce qui concerne le contrat proprement dit, les données en possession de l'administration de GEZE
   sont déterminantes, sauf preuve contraire.

10. La réserve de propriété

a. La propriété du produit vendu revient à GEZE et est seulement transférée à l'acheteur à partir de la
   date où ce dernier aura payé tous les prix d'achat, intérêts, frais et indemnités dus en vertu du
   contrat d'achat. Au cas où GEZE aurait conclu un nouveau contrat avec l'acheteur avant la date dont
   question, la propriété des produits livrés antérieurement reviendra à GEZE à titre de sûreté
   supplémentaire pour la nouvelle dette, jusqu'à ce que celle-ci soit acquittée en son intégralité.
   Jusqu'à la date susdite, GEZE demeurera également la propriétaire des autres produits qu'elle aura
   livrés à l'acheteur.

b. Tous les risques de dégradation totale ou partielle, de destruction ou de perte, quelle qu'en soit la
    cause, des produits en possession de l'acheteur, mais appartenant à GEZE, sont pour le compte de
    l'acheteur ; à l'égard de GEZE, l'acheteur est tenu, à ces propres frais, d'assurer les produits contre
    les risques d'incendie et autres.

c. GEZE se réserve tous les droits industriels et intellectuels pour tous les matériels qu'elle fournit et
    pour tous les dessins, modèles, inventions et oeuvres protégées par le droit d'auteur qu'ils
    renferment.

11. Livraison, montage, installation

a. Sauf convenu autrement et par écrit, les éventuels travaux de montage et/ou d'installation sont
    toujours pour le compte de l'acheteur et sont calculés aux tarifs en vigueur au moment même.

b. Les délais de livraison indiqués dans les offres, confirmations et/ou contrats le sont au mieux et
    seront respectés le plus possible. Le dépassement de ces délais, quelle qu'en soit la cause, ne
    donnera jamais droit à l'acheteur de réclamer des dommages-intérêts, de résoudre le contrat ou de
    ne pas respecter quelque obligation découlant pour lui du contrat concerné ou de tout autre contrat
    connexe. En cas de dépassement excessif du temps de livraison, GEZE s'en concertera avec
    l'acheteur.

c. La période dans laquelle, c.q. la date à laquelle GEZE devra avoir effectué les travaux convenus ou
   les livraisons convenues est fixée sous la prévision que les circonstances dans lesquelles la livraison
   (réception) interviendra ne seront pas modifiées après l'acceptation de la commande.

d. Si une pareille modification de circonstances se produit peu estimé sa prévisibilité et cause un retard,
    la date convenue pour la livraison (réception) sera reportée en conséquence, sans préjudice des
    dispositions de 8a. à 8c. inclus au cas où GEZE, par force majeure, ne saurait respecter le contrat
    temporairement ou indéfiniment.

e. S'il est convenu que les travaux et/ou livraisons se feront en phases, GEZE aura le droit de reporter
    le début des travaux et/ou livraisons relevant d'une phase jusqu'à ce que l'acheteur ait approuvé
    l'achèvement de la phase précédente par écrit et ait rempli toutes ses obligations financières
   découlant de la livraison partielle.

f. Si les données nécessaires aux opérations de contrôle ou d'épreuve décrites dans la commande ne
   sont pas à la disposition de GEZE, ne le sont pas à temps ou ne le sont pas conformément à la
   commande, les travaux seront réputés acceptés par l'acheteur.

g. Les monteurs de GEZE ou les tiers auxquels GEZE fait appel et qui se chargent du montage des
    produits pour ou chez l'acheteur ou ailleurs, ne disposent d'aucun pouvoir pour représenter, c.q.
    engager de manière quelconque GEZE juridiquement. Les personnes visées ne sont pas autorisées
    à exécuter des travaux qui ne relèvent pas expressément du contrat conclu entre GEZE et
    l'acheteur. Les personnes visées ne disposent pas de pouvoirs pour accepter quelque commande
    verbale. Les contrats peuvent intervenir uniquement selon le prescrit de l'article 3 des présentes
    conditions. Les dispositions précédentes laissent intacts les pouvoirs des monteurs de GEZE pour
    présenter les travaux à la réception (moyennant ou non un procès-verbal de réception) en
    concertation avec l'acheteur.

h. Sauf les prix indiqués dans le contrat pour les livraisons et les travaux de montage et/ou
    d'installation, sont normalement portés en compte :

1. Les frais des travaux supplémentaires de montage et/ou d'installation, les frais d'entreposage et les
    autres frais en cas d'interruption imprévue des travaux due aux retards dans le bâtiment.

2. Les heures supplémentaires et les suppléments à la suite des travaux à exécuter la nuit et/ou les
   dimanches et/ou les jours fériés à la demande de l'acheteur ou son représentant.

3. Les travaux supplémentaires qui ne sont pas mentionnés explicitement dans le contrat conclu entre
   les parties.

4. Les frais d'emballage et les frais d'assurance.

i. Si à la demande, c.q. sur ordre de l'acheteur, GEZE doit exécuter des travaux de montage et/ou
  d'installation, ces travaux devront être exécutés par des monteurs de GEZE et/ou par des tiers
  auxquels GEZE fait appel.

j. Au plus tard quatorze jours avant que l'acheteur décide d'utiliser pour la première fois les biens
   mobiliers à installer, il en avisera GEZE par écrit. Il ne peut être question d'une première utilisation
   tant que l'acheteur n'aura pas communiqué complètement et correctement les informations
   architectoniques figurant sur la liste de contrôle à parcourir par GEZE. Les frais résultant
   éventuellement de la non-fourniture des informations susdites incomberont à l'acheteur.

12. Les conditions complémentaires pour le montage de produits par GEZE
      Les conditions suivantes telles qu'arrêtées dans les articles 13 à 24 inclus s'appliquent
      exclusivement aux produits suivants et pour autant que ceux-ci soient livrés et montés par (ou
      sous la responsabilité de) GEZE : portes-revolvers automatiques, évacuations de fumée et de
      chaleur (« RWA »), système de voie de sauvetage (« RWS »), portes coulissantes automatiques
      (avec ou sans vantaux), portes « SK » et autres types éventuels de portes automatiques à livrer et
      à monter. Les autres articles des présentes conditions générales s'appliquent également, mais en
      cas de contradiction entre ces articles et les articles infra sous 13 à 24 inclus, ces derniers seront
      décisifs.

13. Le mesurage
      La fabrication chez GEZE se fait sur base du mesurage effectué et communiqué au préalable par
      l'acheteur et pas sur base d'un mesurage effectué par GEZE elle-même. GEZE ne pourra jamais être
      tenue responsable de l'exactitude du mesurage communiqué et des autres données dont
      l'acheteur assumera lui seul la responsabilité.

14. Les dessins

1. Sauf indiqué explicitement dans l'offre et/ou la commande, GEZE ne fait pas les dessins.

2. Si GEZE réalise des dessins (de fabrication) dans le cadre de l'exécution d'une commande passée par
    l'acheteur, ces dessins seront déterminants pour les produits à livrer et à installer par GEZE. Les
    écarts dans l'ouvrage par rapport à ces dessins sont aux frais, risques et périls de l'acheteur, sans
    que celui-ci puisse prétendre à quelque forme d'indemnisation. Dans ce cas, GEZE sera autorisée à
    compter le prix convenu à l'acheteur sans que celui-ci puisse refuser et/ou suspendre le paiement.

15. Les prévisions architectoniques
      Les travaux architectoniques suivants sont pour le compte de l'acheteur (et sont donc à exécuter
      par lui ou par des tiers) :
     - Une surface de montage solide (éventuellement renforcée) plane et d'aplomb.
     - Le sol doit être plan à 100 % et être parfaitement de niveau.
     - L'aménagement de prévisions dans la maçonnerie et/ou le sol pour la fixation des diverses pièces.
     - Les travaux d'entaillage et de percement, les travaux de menuiserie, de maçonnerie et de
       peinture aux murs et plafonds le cas échéant.
     - La mise en place de profils ou d'autres finitions requises entre la construction existante et la
       porte à livrer.
     - Le démontage des portes existantes et/ou des objets qui ne sont pas repris dans l'offre et/ou
       la commande.

16. Les prévisions électrotechniques
1. Les travaux architectoniques suivants sont pour le compte de l'acheteur (et sont donc à exécuter
    par lui ou par des tiers) :
    - L'installation d'une alimentation par porte automatique, selon les consignes de GEZE.
    - La pose d'une canalisation électrique, y compris le câblage entre le dispositif automatique et sa
      commande, suivant le plan de câblage fourni par GEZE.
     - Éventuellement des boitiers à encastrer pour les commutateurs de programme/interrupteur à clé
       et les interrupteurs poussoirs/coudés.
2. Il incombe à l'acheteur de veiller à ce que les planification et exécution des travaux d'installation
   des câblage, canalisations et dispositifs électriques soient telles que GEZE puisse installer ses
   produits et les connecter convenablement et sans frais supplémentaires au réseau électrique. Dans
   ce cadre, l'acheteur y veillera à ce que les indications et consignes de GEZE soient observées.

17. Les travaux de montage
1. Le jour du montage et/ou de la mise en service, l'acheteur devra être représenté par un
    responsable compétent.
2. Les tarifs pour les montage et mise en service comprennent une seule intervention par ouvrage,
    sans interruption.
3. Les travaux supplémentaires seront portés en compte conformément aux conditions générales et
   tarifs en vigueur chez GEZE.
4. Les matériels utilisés qui ne sont pas indiqués dans la commande seront comptés séparément à
   l'acheteur (câbles, etc.).
5. L'acheteur doit prévoir au moins 2 bornes de 230 V de tension de service.
6. L'acheteur doit prévoir un éclairage suffisant sur le chantier.

18. L'entreposage de matériels et d'outils
      L'acheteur mettra un espace d'entreposage sûr et verrouillable à disposition. Les dégradations
      éventuelles aux matériels entreposés sont aux frais, risques et périls de l'acheteur.

19. Le transport horizontal et vertical
     Si un transport vertical est requis sur le chantier et/ou si le chantier est difficilement accessible,
     l'acheteur pourvoira au transport et en supportera les frais.

20. Les prix
      Tous les prix indiqués sont nets et hors T.V.A.

21. La validité
      Les offres de GEZE sont valables jusqu'à 60 jours de la date de l'offre.

22. Les délais de livraison
     1. L'indication des délais de livraison est toujours approximative. Le délai de livraison ne courra
     pas avant la réception de la commande écrite et (s'il y a lieu) des dessins/mesurages approuvés
     par l'acheteur et avant qu'il sera satisfait aux conditions de paiement convenues.
     2. GEZE n'est pas obligée d'indiquer les délais de livraison. En cas d'indication de délais de livraison,
     elle sera faite dans la confirmation de commande à envoyer par GEZE à l'acheteur. Tous les délais
     de livraison cités par GEZE sont indicatifs. L'acheteur ne pourra donc pas puiser des droits dans
     l'indication des délais de livraison.
     3. Les délais de livraison indiqués ne comprennent pas le montage. En cas de montage complet
     par GEZE, les délais de livraison seront prolongés de 10 jours ouvrables.

23. La réception / L'échéance pour les prétentions
      1. La réception des travaux de montage à effectuer par GEZE se fera en concertation avec le
       monteur, aussitôt après le montage.
      2. Les travaux seront réputés réceptionnés dès que le monteur aura achevé ses travaux de
      montage. À partir de ce moment-là courra le délai pour le paiement du solde de la commande
      comme indiqué à l'article 24 alinéa 1er infra.
      3. Le procès-verbal de réception doit être signé pour approbation par une personne autorisée à
      ce faire.
      4. Le monteur présent au nom de GEZE (ou autre représentant de GEZE) peut être confiant que
      la personne qui signe le procès-verbal au nom de l'acheteur est effectivement autorisée à ce faire.
      Dans ce contexte, l'acheteur ne pourra pas soulever l'incapacité de son représentant.
      5. L'absence d'un procès-verbal de réception et/ou de la signature de l'acheteur n'entraîne pas
       l'inexistence d'une réception valable des travaux de montage.
       6. Sans préjudice du prescrit de l'article 6 section a supra des conditions générales, tout droit
       d'action de l'acheteur à l'égard de GEZE du chef des produits livrés et des travaux (de montage)
       exécutés par GEZE échoit à l'expiration d'un an à partir du moment où les travaux de montage
       sont achevés.

24. Les conditions de paiement
1. Les conditions de paiement relatives aux livraisons, les travaux de montage ou autres à effectuer
    par GEZE sont libellées comme suit (les pourcentages cités s'appliquent sur le montant total de la
    commande, T.V.A. comprise) :
    - Le paiement de 50% dans les 7 jours suivant la passation de la commande à GEZE ;
    - le paiement de 30% dans les 7 jours suivant l'avis par GEZE à l'acheteur (que ce soit ou non sur
      une deuxième facture partielle) que le(s) produit(s) est (sont) prêt(s) ;
    - le paiement de 20% dans les 30 jours suivant la réception.
2. GEZE se réserve le droit de revoir les conditions de paiement après la vérification de la solvabilité.
3. Si l'acheteur ne satisfait pas à temps aux obligations de paiement précitées, GEZE aura le droit de
    suspendre tous les travaux à l'égard de l'acheteur jusqu'à ce que les conditions de paiement soient
    respectées. Dans ce cas, GEZE aura également le droit de résoudre le contrat avec l'acheteur sans
    préalable mise en demeure et de réclamer à l'acheteur les frais et dommages (y compris la perte de
    la marge bénéficiaire) résultant de la résolution extrajudiciaire.
4. Les plaintes éventuelles de l'acheteur au sujet de la livraison et/ou du montage des produits et/ou
    au sujet de tout acte quelconque, même omis, par GEZE ne portent pas atteinte aux obligations de
    paiement de l'acheteur ni donner le droit à ce dernier de suspendre ses obligations de paiement à
    l'égard de GEZE. Quel qu'en soit le motif, l'acheteur n'aura jamais le droit de compenser ses
    (prétendues) demandes reconventionnelles avec les montants facturés par GEZE.

25. Le droit applicable
a. Le droit des Pays-Bas s'applique exclusivement à tous les contrats de GEZE et aux actes (juridiques)
    y reliés telles que des offres, des livraisons, et cetera, même si une obligation est exécutée en tout
    ou partie à l'étranger ou si l'acheteur y est domicilié.
b. En ce qui concerne les transactions à l'égard d'un acheteur établi à l'étranger, l'applicabilité des lois
    dites uniformes et de la Convention de Vienne sur les contrats de vente est formellement exclue.

26. Les litiges
      Tous les litiges entre GEZE et l'acheteur seront tranchés par le juge compétent du Tribunal de
      Oost-Brabant, sans préjudice du droit de GEZE de s'adresser au juge compétent du lieu dont relève
      l'établissement de l'acheteur.

 
top